(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Usamodzielnienie

Informacja dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

Kim jest osoba usamodzielniania?

Osoba usamodzielniania to osoba pełnoletnia, która opuściła:

 • rodzinę zastępczą,
 • rodzinny dom dziecka,
 • placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną opiekuńczo- terapeutyczną,
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

a w pieczy zastępczej została umieszczona na podstawie orzeczenia sądu, ma wyznaczonego w formie wskazania opiekuna usamodzielnienia (zał.1) i sporządzony indywidualny program usamodzielnienia (zał.2).

Kim jest opiekun usamodzielnienia?

Opiekun usamodzielnienia to osoba, która:

 • została wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum rodzinie,
 • podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia własną,  pisemną zgodę na pełnienie w/w funkcji, co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności,
 • jest rodziną zastępczą, prowadzącym rodzinny dom dziecka, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikiem socjalnym PCPR lub inną osobą wskazaną przez osobę usamodzielnianą.

Co to jest Indywidualny Program Usamodzielnienia (IPU)?

Indywidualny Program Usamodzielnienia (IPU)to dokument opracowany przez osobę usamodzielnianą we współpracy z opiekunem usamodzielniania co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, zatwierdzony przez kierownika PCPR, określający w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Z jakiego rodzaju pomocy może skorzystać osoba usamodzielniania?

Osoba usamodzielniania może ubiegać się o pomoc w formie:

 • pomocy na kontynuowanie nauki –  jest to świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją nauki(zał. informator),
 • pomocy na usamodzielnienie–jest to świadczenie pieniężne w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych, czy podniesienie kwalifikacji zawodowych np. opłacenie kursu zawodowego(zał. informator),
 • pomocy na zagospodarowanie (w formie rzeczowej) – jest to świadczenie pieniężne na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu, niezbędnych urządzeń domowych, pomocy  naukowych itp.(zał. informator),
 • pomocy psychologicznej – jest to indywidualne wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poprawę sytuacji życiowej, osobistej, emocjonalnej osoby, która zgłasza się po tego rodzaju pomoc;
 • pomocy prawnej–może obejmować doradztwo dotyczące prawa:
  • rodzinnego i opiekuńczego, w tym kwestie przysposobienia, opieki, kurateli, ubezwłasnowolnienia oraz alimentacji,
  • karnego, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących przestępstw przeciwko: wolności, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności seksualnej i obyczajności, wolności sumienia i wyznania, rodzinie i opiece, nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • cywilnego, w szczególności kwestie: zdolności do czynności prawnych, oświadczeń woli, pełnomocnictwa, miejsca zamieszkania oraz sprawy spadkowe i majątkowe dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – do czasu uzyskania mieszkania usamodzielniany wychowanek może zamieszkać przez określony czas w mieszkaniu chronionym, wówczas ma obowiązek ponoszenia częściowych kosztów jego utrzymania w zależności od swoich dochodów,
 • wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia–jest to wsparcie w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami ujętego w IPU. To także zachęcanie do udziału w szkoleniach aktywizujących, kursach, grupach wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków.

Aby uzyskać pomoc na kontynuację nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie należy złożyć wniosek o w/w pomoc wraz z oświadczeniami – wzory druków są dostępne w siedzibie PCPR w Oświęcimiu i na stronie internetowej http://pcproswiecim.pl/.

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania pomocy dla osób usamodzielnianych udziela dział pomocy instytucjonalnej i realizacji świadczeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, nr tel. 33/842 23 29 wew.108.

Wielkość czcionki
Kontrast