15 marca 2021

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia
Realizacja wsparcia neurologopedy klinicznego dla uczestnika projektu – dziecka niepełnosprawnego w wieku 5 lat w wymiarze godzin 20. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne – dotyczącej uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.
II. Warunki współpracy
1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2021r.
2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
4. Godzina wsparcia wynosi 60 minut.
III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Udokumentowane kwalifikacje neurologopedy klinicznego uprawniające do prowadzenia zajęć będących przedmiotem zamówienia.
2. Wymagane doświadczenie w realizacji w/w wsparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
3. Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający uzna, że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:
a) z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie, iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.1,2.
b) wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.
IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.
1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
cena usługi brutto – 100 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 100
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:
Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,
gdzie:
Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Należy podać cenę za godzinę oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.
V. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR (sekretariat), ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 24.03.2021r. do godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.
VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
mgr Renata Fijałkowska