Deklaracja dostępności cyfrowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 33 842-23-29
E-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl
Adres korespondencyjny: ul. gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • treść nietekstowa;
 • zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • zamieszczone załączniki w formie skanów.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  2022-12-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Z-ca dyrektora –  Iwona Piwowarska-Zaręba
e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

 Telefon: 33 842 42-27, 33 842-23-29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 
ul. gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim
Telefon: +48 33 842-23-29
E-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu znajduje się przy ul. gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim. Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W rejonie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się dwa przystanki autobusowe komunikacji miejskiej:

 • na ul. Karola Olszewskiego w odległości około 300 m od głównego wejścia do budynku
 • na ul. Słowackiego w odległości około 250 m od głównego wejścia do budynku

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu znajduje się
  w  dwukondygnacyjnym budynku, częściowo podpiwniczonym, usytuowanym na parterze równolegle do  drogi wewnętrznej przy ul. Bema. Główne wejście do PCPR znajduje się w prawym skrzydle budynku i jest wejściem wspólnym z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Przed siedzibą znajduje się stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych kolejne znajduje się  z boku budynku na ogólnodostępnym parkingu. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu poszczególnych działów. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się winda przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami i korytarzami nie zawierają progów. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w niezbędne uchwyty.
 2. PCPR dysponuje pętlą indukcyjną ułatwiającym komunikację webralną osobom słabosłyszącym. Został również oznakowany dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, poprzez zastosowanie taśm kontrastowych oraz tabliczek z alfabetem Braille’a.
 3. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz
  z psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta
  z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dostęp do tłumacza języka jest możliwy po uprzednim poinformowaniu z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie  metody komunikowania się oraz dane kontaktowe, niezbędne do ustalenia terminu.
 3. Pismo/dokument można złożyć poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie urzędu na dzienniku podawczym.
 4. Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail pcpr@powiat.oswiecim.pl
 5. Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e – PUAP
 6. Zgłoszenie telefoniczne 33/842-23-29