Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

Z pomocy może skorzystać każdy mieszkaniec Powiatu Oświęcimskiego, który znalazł się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej. Osoby niepełnoletnie powinny zgłosić się z opiekunem prawnym.

Oferujemy bezpłatną pomoc w godzinach od 7.00 do 22.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Pomoc świadczona jest bezpłatnie. 
Zapewniamy profesjonalną obsługę i dyskrecję. 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 476 01 03
tel. kom. 510 – 374 – 573

e-mail: oik@pcproswiecim.pl

Jak skorzystać z pomocy Ośrodka?

Wystarczy:

 • zgłosić się osobiście w godzinach pracy Ośrodka. Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów każdego klienta.
 • skontaktować się telefonicznie. Udzielimy niezbędnych informacji i wskazówek.

Pamiętaj! 
Kryzys może przydarzyć się każdemu człowiekowi, jest on bowiem zjawiskiem wpisanym w ludzką egzystencję. Każdy, kto doświadcza sytuacji silnego przeciążenia może przejściowo stracić poczucie kontroli nad własnym życiem. Czasami wystarczą drobne, lecz liczne problemy. Nierozwiązany kryzys może wywołać kolejne negatywne sytuacje. Dlatego ważne jest, aby wtedy ktoś podał pomocną dłoń. Sytuacja kryzysowa stanowi bowiem również szansę na nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a w odpowiednim momencie udzielona pomoc powoduje przywrócenie zdolności do samodzielnego zmagania się z trudnościami życiowymi. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, możliwe jest tymczasowe schronienie w hostelu Ośrodka.

Usługi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu realizowane są przez następujące formy działania:

 1. interwencja Kryzysowa
 2. konsultacje, poradnictwo, edukacja
 3. wsparcie specjalisty pracy z rodziną
 4. wsparcie pedagogiczna
 5. wsparcie psychologiczne
 6. poradnictwo prawne
 7. mediacja rodzinna
 8. praca socjalna w formie wsparcia, informacji, porady
 9. prowadzenie Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie (poradnictwo indywidualne i grupowe)
 10. zabezpieczenie osobom noclegu, w nagłych sytuacjach kryzysowych, przez krótki okres czasu

Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia doświadczył któregokolwiek z kryzysów:

 1. przemoc domowa – doświadczanie, stosowanie
 2. konflikt  małżeński, partnerski (zdrada, rozpad związku, rozwód )
 3. konflikt rodzinny
 4. kryzys w kontaktach z dziećmi
 5. problemy wychowawcze
 6. przeciążenie psychiczne, jako wynik wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim lub rodziny
 7. nagła, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.)
 8. utrata bliskiej osoby (śmierć, rozstanie) lub zagrożenie odejściem osoby bliskiej
 9. myśli, próby, samobójcze
 10. nadużycie seksualne,
 11. traumatyczne zdarzenie (np. napad, wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa)
 12. uzależnienie, współuzależnienie, DDA
 13. trudności w relacjach społecznych, interpersonalnych
 14. niepełnosprawność
 15. kryzysy wartości lub wiary
 16. inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

Celem pracowników POIK jest:

 1. udzielanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową oraz osobom znajdującym się w krytycznych momentach swojego życia
 2. udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
 3. odbudowanie w osobach doświadczających trudnych sytuacji życiowych tego co zostało zniszczone – wiary w siebie i zdolności podejmowania własnych decyzji i wyborów, zdolności do działania w obronie własnej i własnych praw
 4. prowadzenie indywidualnych programów pomocy
 5. udzielanie informacji telefonicznej (wsparcie)
 6. zabezpieczenie osobom noclegu, w nagłych sytuacjach kryzysowych, przez krótki okres czasu

Pomaganie osobom doświadczającym kryzysów i doznającym przemocy jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania zainteresowanych pomocą, ich rodzin oraz instytucji i służb społecznych.

W związku z tym POIK współpracuje z:

 1. Policją
 2. Strażą Miejską
 3. Prokuraturą
 4. Sądami, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej
 5. Ośrodkami Pomocy Społecznej
 6. Zespołami Interdyscyplinarnymi
 7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 8. Placówkami Oświatowymi, Miejskimi/Gminnymi
 9. Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 10. Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi

Ponadto Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w związku z pozyskaniem informacji o uwikłaniu rodziny w przemoc domową współpracuje z instytucjami
w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”.

Zgodnie z art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora oraz osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na terenie Powiatu Oświęcimskiego Uchwałą nr XLIII/303/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. na dzień 27.03.2010r. został powołany Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK), którego siedziba mieściła się w Oświęcimiu, przy ul. Dąbrowskiego 139. W dniu 1 stycznia 2016r. został on włączony w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Uchwała nr XI/107/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. na dzień 01.01.2016r.