Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022r. poz. 447 tj.) samorząd powiatowy zapewnia pieczę zastępczą dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych, jak również wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających różne formy pieczy zastępczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza spokrewniona, którą tworzą osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 2. rodzina zastępcza niezawodowa, którą tworzą osoby niebędące wstępnymi dziecka, z tym, że: rodziny zastępcze niezawodowe mogą stanowić osoby spokrewnione, spowinowacone lub niespokrewnione z dzieckiem;                                    
 3. rodzina zastępcza zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczna – dla dzieci niedostosowanych społecznie, małoletnich matek z dziećmi  i dla dzieci niepełnosprawnych, którą je tworzą wyłącznie osoby niespokrewnione z dzieckiem;         
 4. rodzinny dom dziecka, tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim opieki.                

Finansowanie dziecka w rodzinie zastępczej określa w/w ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

 • w przypadku rodziny spokrewnionej pomoc na dziecko zdrowe wynosi – 899 zł 
 • w przypadku rodziny niezawodowej i zawodowej – pomoc na dziecko zdrowe wynosi –  1361 zł  
 • dodatek na dziecko z ustalonym stopniem niepełnosprawności 274 zł     

Rodzina wychowująca dziecko w rodzinie zastępczej ma prawo do dofinansowania do wypoczynku letniego na każde dziecko w wysokości nie wyższej niż 500 zł, a rodzina zawodowa, z którą zawarto umowę cywilnoprawną o świadczenie usług ma prawo do wynagrodzenia za świadczoną pracę z wynagrodzeniem nie mniejszym niż 2168,76 zł oraz prawo do miesięcznego urlopu wypoczynkowego. Rodzina zastępcza zawodowa, która korzysta z przysługującego jej urlopu wypoczynkowego ma zagwarantowaną pomoc przez rodzinę pomocową, której za ten okres przysługuje wynagrodzenie.

Ważna informacja dotycząca procedury poszukiwania rodziny zastępczej dla dziecka:
Jeżeli postępowanie w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej toczy się z urzędu, sąd może zwrócić się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w celu wskazania osób właściwych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W przypadku, jeśli na terenie naszego powiatu nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej z powodu braku wolnych miejsc w rodzinach zastępczych, Organizator wszczyna procedurę poszukiwania miejsca dla dziecka poza powiatem, celem realizacji postanowienia sądu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z innego powiatu, otrzymujemy od właściwego Organizatora wskazanie rodziny zastępczej wraz z dokumentacją kandydatów. Zgodnie z przepisami ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczenie dziecka pochodzącego z naszego powiatu w rodzinie zastępczej zamieszkującej poza powiatem, następuje wyłącznie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatem pochodzenia dziecka a powiatem zamieszkania rodziny zastępczej. W związku z powyższym dzieci nie mogą być umieszczane w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza naszym powiatem, indywidualnie zgłaszających się do nas, jako osoby wyrażające gotowość do przyjęcia dziecka.

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Skład Zespołu:

 • Bożena Świerczek – Kierownik Zespołu
 • Agnieszka Lubańska – Koordynator Pieczy Zastępczej
 • Sabina Nidecka – Koordynator Pieczy Zastępczej
 • Monika Noworyta – Starszy Pracownik socjalny
 • Marta Kordas – Pracownik socjalny
 • Halina Foks-Wysogląd – Pedagog
 • Joanna Niedoba – Psycholog

WOLONTARIAT

Wolontariat pomaga nam stać się osobami bardziej wrażliwymi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbającymi o los innych ludzi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje osób gotowych zaangażować się na zasadzie wolontariatu w pomoc dzieciom przebywającym rodzinnej pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oświęcimskiego.

Wolontariat to dobrowolne i niezarobkowe niesienie pomocy oraz wspieranie własną pracą wybranej przez siebie inicjatywy.

Ponadto, wolontariat pozwala na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, a także na odkrycie w sobie wielu cech takich jak: umiejętność działania w zespole, pomysłowość, kreatywność czy empatię.

W ramach prowadzonego wolontariatu oczekujemy od wolontariuszy pomocy rodzinom zastępczym pochodzącym z terenu powiatu oświęcimskiego, wspierania dzieci z rodzin zastępczych poprzez:

 • dzielenie się z nimi swoimi zainteresowaniami,                       
 • udzielanie im korepetycji z różnych przedmiotów,                              
 • pomaganie w odrabianiu lekcji,                                 
 • nadrabianie zaległości szkolnych,                                     
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego.

Wolontariusze pracują z dziećmi w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

Wolontariusze pozostają w stałym kontakcie z opiekunem wolontariatu. Mają możliwość korzystania z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Każdy z Wolontariuszy może pomagać zarówno okazyjnie jak i w sposób regularny i długofalowy. To ile czasu Wolontariusze przeznaczają na pomoc innym zależy od potrzeb dziecka oraz rodziny, a także możliwości samego Wolontariusza.

Kto może zostać Wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, która chce nieść pomoc innym, nawiązać nowe kontakty, ciekawie i twórczo spędzać wolny czas podnosić własne kompetencje i umiejętności wychowawcze, zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wiele innych.

Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Wolontariusza prosimy o kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Oświęcimiu osobiście- siedziba PCPR w Oświęcimiu ul. Bema 4 pok. nr. 12, e-mail: pcpr.pieczazastepcza@gmail.com lub pod nr. tel. 338411595.