Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

I. Administrator danych osobowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim.,  jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych pod numerem telefonu: 660909886, e-mail: piotrmariusz.karcz@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Dane przetwarzane będą:

1.w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celach rekrutacji na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa art 6 ust. 1 lit. a RODO);

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

1. wywiązania się z obowiązku prawnego,

2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3.ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt III, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1.Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, przy czym podanie danych jest:

1. obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa;

2.dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy

XZautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania