INFORMACJE DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Pomoc na usamodzielnienie się przysługuje osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Zakres przyznanej pomocy:

 1. przyznaje się pomoc na:
  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie;
 2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia,
 3. zapewnia się pomoc prawną, pedagogiczną, psychologiczną i pracownika socjalnego

Pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie:

 • 595 zł jest przyznawana wychowankom rodzin zastępczych oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • 551,1 jest przyznawana wychowankom Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Pomoc na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres, co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Warunki przyznania pomocy

Pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlania się osoby usamodzielnianej.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wnio-sku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, po-mocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamo-dzielnianą zatrudnienia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 447 ze zm.).

Wnioski do pobrania: