KIM JEST RODZINA POMOCOWA?

W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (np. w związku z wypoczynkiem, , pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi) piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

  • rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka
  • małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko, jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE POMOCOWEJ:

W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej wypłaca się świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie pomocowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447).