15 marca 2021

Projekt „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0039/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia
Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu język polski dla uczestnika projektu – w wieku 15 lat, w wymiarze 15 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne – dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.
II. Warunki współpracy
1. Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestnika projektu na terenie powiatu oświęcimskiego lub w miejscu wskazanym przez podmiot udzielający wsparcia.
3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
4. Godzina wsparcia wynosi 60 minut.
III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do nauczania języka polskiego z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Wymagane doświadczenie w pracy z zakresu realizowanego przedmiotu
3. Ze względu na specyficzne potrzeby uczestnika wymogiem jest specjalista płci żeńskiej.
4. Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:
a) z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie, iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.1,2,3.
b) wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez podmiot na rzecz którego realizowana była usługa, inny niż Wykonawca, potwierdzający iż usługa wykonana była lub jest wykonywana w sposób należyty przez Wykonawcę.
IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.
1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
cena usługi brutto – 100 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 100
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:
Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,
gdzie:
Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Należy podać cenę za godzinę oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.
V. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 24.03.2021r. do godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.
VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
mgr Renata Fijałkowska