2 czerwca 2021

Fundusz Solidarnościowy- Opieka Wytchnieniowa

Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez  czasowe i doraźne   odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

 Zadanie : Pobyt całodobowy

Celem zdania  jest świadczenie wsparcia społecznego w postaci świadczenia  usługi wytchnieniowej  w ramach 14- dniowego  pobytu całodobowego  w ośrodku/placówce  wpisanej do rejestru wojewody najbliżej granic powiatu lub w powiecie oświęcimskim dla 20  uczestników  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  z powiatu oświęcimskiego.

Celem oddziaływania  jest odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków oraz wzmocnienie ich potencjału osobistego poprzez wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczna wiążącą się z tych obciążeń. Rozwój dostępności do wsparcia i rozwój systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Zadanie: pobyt dzienny

Celem  zadania   jest świadczenie wspracia społecznego w postaci świadczenia  usługi wytchnieniowej  w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia  prowadzonym przez organizację pozarządową lub formę jednostki organizacyjnej  samorządu, który uzyska pozytywną opinię realizatora programu dla 9 uczestników  w tym  dla 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagających wysokiego poziomu wsparcia  oraz dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją  z powiatu oświęcimskiego.

Celem oddziaływania jest odciążenie opiekunów i rodziców od codziennych obowiązków oraz wzmocnienie ich potencjału osobistego poprzez wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczna wiążącą się z tych obciążęń . Zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego pozawalającego na podnoszenie swoich umiejętności  w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Rozwój dostępności do wsparcia i rozwój systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Zadanie:  specjalistyczne poradnictwo

Celem zadania  jest świadczenie wsparcia społecznego w postaci świadczenia  usługi wytchnieniowej   ramach specjalistycznego poradnictwa   tj. rehabilitanta, dietetyka, pielęgniarki, psychologa  przeznaczonego w ilości 20 godzin rocznie dla  100 członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa  oraz dla  20  członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa   z powiatu oświęcimskiego. Celem oddziaływania  jest odciążenie opiekunów i rodziców od codziennych obowiązków oraz wzmocnienie ich potencjału osobistego poprzez wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczna wiążącą się z tych obciążeń. Zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i rehabilitacyjnego pozawalającego na podnoszenie swoich umiejętności  w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Rozwój dostępności do wsparcia i rozwój systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.