30 czerwca 2021

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Pokonajmy kryzys” skierowany jest do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w tym dla: ofiar przemocy, osób u których występują konflikty małżeńskie/partnerskie, osób u których występuje przeciążenie psychiczne i przewlekły stres – rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi i osób chorych na nowotwór, ofiar wypadków losowych i osób z trudnościami wychowawczymi, korzystających ze wsparcia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

Działania w projekcie będą spełniać zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie oraz spełniająca następujące warunki:

Osoba mieszkająca na terenie powiatu oświęcimskiego i korzystająca ze wsparcia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników POIK w Oświęcimiu.

W przypadku większej ilości chętnych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników projektu, którzy będą mogli uczestniczyć w projekcie w przypadku rezygnacji bądź przerwania udziału któregoś z uczestników projektu.

Proces rekrutacji kończy się podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy do kontaktu.