11 stycznia 2022

„Program Wyrównywania Różnic                       Między Regionami III” w 2022 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”  2022 roku.

Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi w ramach  „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”  w roku 2022 będą realizowane następujące obszary programu dla następujących adresatów i obszarów wsparcia.

Adresatami pomocy mogą być dla:

1)   obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

2)   obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy w zakresie likwidacji barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektów (placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gminnych i powiatowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych – np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów,

3)   obszaru C – gminy, powiat, organizacje pozarządowe w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych,

4)   obszaru D –

  1. a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

w zakresie likwidacji barier transportowych poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych,

5)   obszaru E – gminy, powiat, organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6)   obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe w zakresie tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz remontu lub modernizacji przeciwdziałającej degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

7)   obszaru G – powiat – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane  przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Wysokość wsparcia finansowego w wybranych obszarach:

  1. Obszar B– do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej niż do 150 000,00 zł,
  2. Obszar C  –do 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej niż do 34 000,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
  3. Obszar D – do 75% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie więcej niż:
  4. a) 120 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które       w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  5. b) 100 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)300 000,00 zł dla autobusów.

  1. Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F  przyjmowane   będą w terminie do dnia 07 .02 .2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Wnioski należy złożyć w formie papierowej na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim z dopiskiem pok. nr 4 Dział Rehabilitacji oraz elektronicznie na adres e-mail: pcpr.rs@powiat .oswiecim.pl

Dokumenty z którymi należy zapoznać się przystępując do programu oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Wnioski dotyczące obszarów A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym przez Oddział Małopolski PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.

Informacji udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  Dział Rehabilitacji Społecznej pod numerem telefonu 33/842-23-29.

Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach  B, C, D, F, :