20 stycznia 2022

                                   Logotypy Ministerstwa - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl

Powiat Oświęcimski po raz kolejny  aplikował do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o przyznanie  środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego  na realizację dwóch  programów  dotyczących wsparcia  osób   niepełnosprawnych tj. „ Opieka Wytchnieniowa ” –  edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022  jest kierowany  do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią i stałą opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji /pkt.7 i 8 orzeczenia/  oraz opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad swoimi niepełnosprawnymi  członkami rodziny i  odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Wnioski  powiatu  dotyczyły przyznania środków finansowych na:

1/ świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2/ świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Na powyższy program  Powiat Oświęcimski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego     w wysokości 295 290 zł.

Załączniki do pobrania poniżej

1/ Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2022- załącznik nr 8 do Programu MRiPS „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

2/ Karta pomiaru niezależności  funkcjonalnej wg zmodyfikowanych   kryteriów oceny  -Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg. zmodyfikowanych kryteriów oceny- załącznik nr 7 do programu MRiPS „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2022, dokument winien być wypełniony i podpisany przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę.

3/ klauzula Informacyjna RODO załącznik nr 12 i 13 do programu MRiPS  ,,Opieka Wytchnieniowa” nalęży zapoznać się,  podpisać i złożyć wraz z kartą zgłoszenia i kartą pomiaru  FIM.

Druki do pobrania:

Zalącznik nr 7do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Załącznik nr 8 do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna RODO Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Załącznik nr 13 Klauzula informacyjna RODO  Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  jest  ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im prawa do niezależnego życia, co ma   zapobiegać ich  dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Wniosek powiatu dotyczył przyznania środków finansowych na usługi asystenta zarówno niepełnosprawnym dzieciom do 16 tego roku życia posiadającym orzeczenia  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami :konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością  samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia ,rehabilitacji i edukacji/ pkt 7 i 8 orzeczenia /oraz osobom niepełnosprawnym dorosłym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

– pomocy w wyjściu z domu do wybranych przez osobę niepełnosprawną miejsc,

– pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego

– pomocy w załatwianiu spraw urzędowych

– asyście w czasie korzystania z dóbr kultury /np. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy/

 

Na  powyższy  Program Powiat  Oświęcimski   otrzymał dofinansowanie  z Funduszu  Solidarnościowego w wysokości 492 685.50 zł.

Załączniki do pobrania poniżej

1/ Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ‘’ – edycja 2022, załącznik nr 8 do Programu MRiPS

2/ klauzula informacyjna RODO załącznik nr 13 i 14 do Programu MRiPS ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Druki do pobrania:

Załącznik nr 8 do programu Asystent – edycja 2022

Załącznik nr 13 Klauzula informacyjna RODO do programu Asystent – edycja 2022.

Załącznik  nr 14 Klauzula informacyjna RODO  do programu  Asystent –  edycja 2022