14 lutego 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert  osoby chcące świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego w 2023 roku resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wychnieniowa ”- edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. 

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej  mogą świadczyć:

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub osoby posiadające co najmniej 6- miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Dokumentem poświadczającym powyższe może być oświadczenie/zaświadczenie  podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez zlecenie należy rozumieć zarówno umowę o pracę  jak również umowę cywilnoprawną.


Dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ dotyczy naboru na świadczenie usług opieki wytchnieniowej’’   należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4 osobiście  lub pocztą do dnia 31.04.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru  można uzyskać  pod nr. tel.33 842-23-29 wew.103 codziennie od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.