6 kwietnia 2023

W dniu 31.03.2023r. pomiędzy Powiatem Oświęcimskim reprezentowanym przez Pana Tomasza Bieleckiego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, a Fundacją ,,Bliżej Człowieka” z siedzibą w Rajsku reprezentowaną przez Prezesa Fundacji Panią Magdaleną Białostocką podpisana została umowa o realizację zadania publicznego na zadanie pn.: ,, Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 25 dzieci w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2025r.”

W ramach realizacji zadania zapewniona zostanie całodobowa opieka i wychowanie dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz nieusamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Zawarcie umowy na realizację zadania pn.:,, Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 25 dzieci w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2025r.”