22 grudnia 2023

Poniżej w załączniku zamieszczono ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2028 r.”

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2366220,otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.html