(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu kontynuuje w 2021 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” na 2021 rok. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się na witrynie internetowej Funduszu pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i jednocześnie informujemy, iż poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl osoby niepełnosprawne mogą złożyć również w formie elektronicznej wniosek w ramach programu Aktywny samorząd na Moduł I i Moduł II.
Z tego tytułu można uzyskać w Module I w ocenie merytorycznej dodatkowe 10pkt oraz w Module II zwiększenie dodatku do kosztów nauki do kwoty 800 zł.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej potrzebne jest:

 • dostęp do Internetu,
 •  konto w celu zalogowania się do systemu SOW,
 •  Profil zaufany

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdą się na portalu SOW, a także:

 • na Portalu profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE SĄ REALIZOWANE W 2021 r.

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana
  do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

 

Terminy przyjmowania wniosków:

1/ Wnioski w ramach Modułu I są przyjmowane w terminie od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

2/ Wnioski  w ramach Modułu II  będą przyjmowane w terminach:

– na rok szkolny/akademicki – 2021/2022 (semestr zimowy) – od 10.09.2021 r. do 10.10.2021 r.

 

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej:

www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 033/ 843 70 58

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

 1. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim
Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Termin Opis
01.03.2021 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu
01.03.2021 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
31.03.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021
30.04.2021 Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2021 Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2021 r.)
31.08.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I
10.10.2021 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
06.12.2021 Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
31.12.2021 Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie
31.08.2022 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Pomoc PFRON w związku z epidemią koronawirusa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu informuje, o uruchomieniu realizacji programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą ubiegać się osoby indywidualne oraz samorządy.

 

Moduł III skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji. Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

 

POMOC DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

(Moduł III programu)

 

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy są:

– osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

– pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

– pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Wysokość pomocy – 500 zł miesięcznie

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Składanie wniosków – od 10 kwietnia do 4 września

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać do realizatora programu zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy, w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

 

Wnioski poprzez System Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu. Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Link do SOW: https://sow.pfron.org.pl/

 

Ważne – nie musisz posiadać profilu zaufanego

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

– wypełnienie i złożenie wniosku,

– dokonanie ewentualnych uzupełnień,

– uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

UWAGA !

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął
decyzję o uruchomieniu  w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
(Moduł I, obszaru C, zadanie nr 1)

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Adresatem programu jest:

1/ znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

2/ zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

3/wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,

4/dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

DRUKI do pobrania:

1.Wniosek „P” lub „O”,

 1. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar C zadanie 1,
 2. Klauzula informacyjna,
  4. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów,
  5. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu,
  6. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (C1),

Pozostałe ZAŁĄCZNIKI DO  w/w WNIOSKU:

 1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka/legitymacja szkolna/legitymacja studencka/inny dokument tożsamości – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 3. kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu, której występuje opiekun prawny,
 4. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub sądownie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności,
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,
 6. Do wglądu dowód osobisty/kserokopia/skan dokumentu tożsamości,
 7.  Dwie ofert cenowe z planowanym kosztem całkowitym, dotyczącym zakupu przedmiotu dofinansowania.
 8. Zlecenie na zaopatrzenia w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  można składać do dnia 30 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, pok. nr 4 codziennie w godzinach urzędowania jednostki.

Zapraszamy

Pobierz pliki
Wielkość czcionki
Kontrast