(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Aktywny Samorząd

Pomoc PFRON w związku z epidemią koronawirusa

UWAGA !

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął
decyzję o uruchomieniu  w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
(Moduł I, obszaru C, zadanie nr 1)

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Adresatem programu jest:

1/ znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

2/ zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

3/wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,

4/dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

DRUKI do pobrania:

1.Wniosek „P” lub „O”,

 1. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar C zadanie 1,
 2. Klauzula informacyjna,
  4. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów,
  5. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu,
  6. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (C1),

Pozostałe ZAŁĄCZNIKI DO  w/w WNIOSKU:

 1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka/legitymacja szkolna/legitymacja studencka/inny dokument tożsamości – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 3. kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu, której występuje opiekun prawny,
 4. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub sądownie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności,
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,
 6. Do wglądu dowód osobisty/kserokopia/skan dokumentu tożsamości,
 7.  Dwie ofert cenowe z planowanym kosztem całkowitym, dotyczącym zakupu przedmiotu dofinansowania.
 8. Zlecenie na zaopatrzenia w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  można składać do dnia 30 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, pok. nr 4 codziennie w godzinach urzędowania jednostki.

Zapraszamy

Pobierz pliki

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” na 2019 rok, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

UWAGA ! Ponadto w bieżącym roku PFRON uruchomił dodatkowe formy wsparcia w ramach „Aktywnego samorządu” umożliwiając pomoc dla kolejnej grupy osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcję słuchu, wzroku oraz ruchu!

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:

 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”

W 2019 roku realizowane są następujące zadania wsparcia:

1/Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
– Obszar A zad. nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
 • Dysfunkcja narządu ruchu.

– Obszar A zad. nr 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
 • Dysfunkcja narządu słuchu.

– Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • Wiek aktywności zawodowej,
 • Dysfunkcja narządu ruchu.

– Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
Wiek aktywności zawodowej,
Dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

– Obszar B, zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,
Wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
Dysfunkcja obu kończyn górnych/narządu wzroku.

– Obszar B, zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Umiarkowany stopień niepełnosprawności,
Wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
Dysfunkcja narządu wzroku.

– Obszar B, zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny /umiarkowany stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,
Wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
Dysfunkcja narządu słuchu,
Trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Pomoc udzielona w ramach obszaru B.

– Obszar B, zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Pomoc udzielona w zadaniu:1,3,4,
Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności

– Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,

– Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości oraz

– Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Stopień niepełnosprawności,
Wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
Potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

– Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,
Wiek do 18/wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
Zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

– Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
Aktywność zawodowa,
Pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

– Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
Nauka w szkole wyższej/szkole policealnej/kolegium/przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

Moduł I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON/wobec Realizatora programu
Moduł II – przerwa w nauce

Wnioski na dofinansowanie
MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą
wydawane oraz przyjmowane
w dniach na :

– rok akademicki 2018/2019 semestr letni od 01 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.
– rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy od 10 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

oraz

Wnioski na dofinansowanie

MODUŁU I – na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą
wydawane oraz przyjmowane w dniach od 16 kwietnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 r.

Uwaga !

Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, pok. nr 4, 32-600 Oświęcim, pod

numerem telefonu; 33 842 42 27 lub 33 842 23 29

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia
przez samorząd powiatowy
o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania
wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania
umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania
w 2019 roku wniosków
o dofinansowanie w ramach roku
szkolnego/akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Upływa
termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na
środki potrzebne na realizację programu
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd
powiatowy sprawozdania
z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 r.
30.08.2020 Termin rozliczenia środków
finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację programu– do tego dnia
wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu
a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone
Pobierz harmonogram
Pliki do pobrania

Pomoc PFRON w związku z epidemią koronawirusa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu informuje, o uruchomieniu realizacji programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą ubiegać się osoby indywidualne oraz samorządy.

 

Moduł III skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji. Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

 

POMOC DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

(Moduł III programu)

 

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy są:

– osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

– pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

– pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Wysokość pomocy – 500 zł miesięcznie

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Składanie wniosków – od 10 kwietnia do 4 września

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać do realizatora programu zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy, w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

 

Wnioski poprzez System Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu. Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Link do SOW: https://sow.pfron.org.pl/

 

Ważne – nie musisz posiadać profilu zaufanego

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

– wypełnienie i złożenie wniosku,

– dokonanie ewentualnych uzupełnień,

– uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

Pobierz pliki
Wielkość czcionki
Kontrast