PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2022 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  informuje, że kontynuuje w 2022 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” na 2022 rok. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się na witrynie internetowej Funduszu pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i jednocześnie informujemy, iż poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl) osoby niepełnosprawne mogą złożyć również
w formie elektronicznej wniosek w ramach programu Aktywny samorząd na Moduł I i Moduł II.
Z tego tytułu można uzyskać w Module I w ocenie merytorycznej dodatkowe 10pkt oraz
w Module II zwiększenie dodatku do kosztów nauki do kwoty 800 zł.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej potrzebne jest:

-dostęp do Internetu,

– konto w celu zalogowania się do systemu SOW,

– Profil zaufany

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdą się na portalu SOW, a także:

 • na Portalu profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE SĄ REALIZOWANE W 2022 r.

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana
  do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:

1/ Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane w terminie od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

2/ Wnioski  w ramach Modułu II  będą przyjmowane w terminach:

– na rok szkolny/akademicki – 2021/2022 (semestr letni) – od 01.03.2022 r. do 31.03.2022r.
– na rok szkolny/akademicki – 2022/2023 (semestr zimowy) – od 09.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej:

www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 033/ 842-23-29 lub 033/842-42-27

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

 1. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim
Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
TerminOpis
01.03.2022Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu
01.03.2022Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
31.03.2022Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
29.04.2022Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2022Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2022 r.)
31.08.2022Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I
10.10.2022Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023
06.12.2022Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
31.12.2022Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie
31.08.2023Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2022 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone