Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie SAM-1.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  informuje, iż przystąpiło do realizacji programów organizowanych i finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność- Mobilność”

Programy  „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie” są adresowane do osób
z niepełnosprawnością. Ich celem jest wsparcie niezależności oraz ułatwienie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.


MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA:
 
dofinansowanie na wynajem w okresie 36 miesięcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta

Dofinansowanie w ramach niniejszego wsparcia mogą uzyskać osoby, które:

1/ posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób
z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne,

2/posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

3/złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,

4/złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.


DOSTĘPNE MIESZKANIE:
dofinansowanie do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych  

Dofinansowanie w ramach niniejszego wsparcia mogą uzyskać osoby, które:

1/ posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne,
z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

2/złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych
w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz do poziomu zero,

3/przedłożą dokumenty o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

4/na dzień złożenia wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/nowi-beneficjenci-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-dostepne-mieszkanie-dzieci-ponizej-16-roku-zycia/

Terminy przyjmowania wniosków:

1/ Wnioski w ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” będą przyjmowane w trybie ciągłym  do dnia 31.12.2023 r.

2/ Wnioski  w ramach programu „Dostępne mieszkanie”  będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 31.12.2024 r.

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie pomocy w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej potrzebne jest:

-dostęp do Internetu,

– konto w celu zalogowania się do systemu SOW,

– Profil zaufany

Więcej informacji o tym, jak założyć Profil zaufany, włącznie z filmem instruktażowym, znajde się na portalu SOW, a także:

  • na Portalu profilu Zaufanego,
  • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
  • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Wniosek należy złożyć do Realizatora właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Dla osób mieszkających na terenie powiatu oświęcimskiego właściwym jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim,
nr tel. 033/ 842-23-29 lub 033/842-42-27

Więcej informacji na temat realizowanych programów można uzyskać
na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/