Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 2024 roku.

Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi w ramach  „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w roku 2024 będą realizowane następujące obszary programu dla następujących adresatów i obszarów wsparcia.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy w zakresie likwidacji barier architektonicznych poprzez dostosowanie obiektów (placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gminnych i powiatowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych – np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów,
 3. obszaru C – gminy, powiat, organizacje pozarządowe w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. obszaru D –
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; w zakresie likwidacji barier transportowych poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych,
 5. obszaru E – gminy, powiat, organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 6. obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe w zakresie tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz remontu lub modernizacji przeciwdziałającej degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 7. obszaru G – powiat – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane  przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F  przyjmowane będą w terminie do dnia 31.01.2024 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Wnioski należy złożyć w formie papierowej na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, Dział Rehabilitacji oraz elektronicznie na adres e-mail: rs@pcproswiecim.pl

Dokumenty z którymi należy zapoznać się przystępując do programu oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Wnioski dotyczące obszarów A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym przez Oddział Małopolski PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.

Informacji udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  Dział Rehabilitacji Społecznej pod numerem telefonu 33/842-23-29 wew. 103

Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach  B, C, D, F, :„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku dostępne są pod niniejszym adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/