Ważna informacja!

30 grudnia 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 poz. 2768), na podstawie której wydłużeniu podlega ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ustawa obejmuje swoim zakresem zarówno te orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, których ważność została zachowana na mocy art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, jak i te, które utraciły ważność po dniu 5 sierpnia 2023 r. albo utracą ważność przed dniem 30 września 2024 r. Wszystkie wymienione powyżej orzeczenia zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia staną się ostateczne.
Konsekwencją przedłużenia terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności jest przewidziane w ustawie przedłużenie terminu ważności kart parkingowych, a także okresu przysługiwania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej, uzależnionych od terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Ważna informacja!

Z dniem 01 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego na obszarze RP (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego), wobec czego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upłynęła w terminie od dnia 8 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednakże w dniu 06.08.2023 r. wchodzi w życie przepis art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023r.  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2023r. poz. 852) określający przepisy przejściowe, zgodnie z którymi orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, (o którym mowa w art. 15h ustawy covidowej),  którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Ważność kart parkingowych

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe zachowują ważność na okresy wskazane powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Ważna informacja! (według stanu prawnego na dzień 16.05.2022 r.)

Od 16 maja 2022 r. przestał w Polsce obowiązywać stan epidemii. Został on zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego.

Zmiana ta nie wpływa jednak na zasadę przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych. Nadal obowiązują przepisy art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2095 ze zm.).

Tym samym orzeczenia i karty parkingowe nadal zachowują swoją ważność.

Okres 60 dni liczony będzie dopiero od dnia, kiedy odwołany zostanie zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego.

Informacje dotyczące zmiany przepisów prawa w tym zakresie będą umieszczane na bieżąco.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W celu zabezpieczenia praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia, wprowadzono uregulowania prawne w tym zakresie.

Zgodnie z art. art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upłynęła w terminie od dnia 8 marca 2020r. zachowują swoją ważność do upływu 60 dni  od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy prawa.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od Ważne: Przedłużenie ważności kart parkingowych nie dotyczy kart wydanych na okres 5 lat, na podstawie orzeczeń wydanych na stałe. 

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Małopolskiego, możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą, na adres Powiatowego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Do wniosku musi być dołączona fotografia przedstawiająca aktualny wizerunek wnioskodawcy oraz dowód wpłaty 21 zł.

Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie (33 842 57 13 lub 697 030 321) lub e-mailowo (zo@pcproswiecim.pl).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wyłącznie osobom, które posiadają już
  • orzeczenie organu rentowego – ZUS, KIZ);
  • karty parkingowe;
  • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie powiatu oświęcimskiego oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.