Powiat Oświęcimski po raz kolejny wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program jest kierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz do rodziców dzieci niepełnosprawnych, które w orzeczeniu o niepełnosprawności spełniają łącznie wskazania zawarte w pkt. 7 i 8 orzeczenia ( dziecko wymaga stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz wymaga stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ). Program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i uczestniczenia w życiu społecznym. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest więc zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego i samodzielnego życia, co ma zapobiegać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

  • pomocy w wyjściu z domu do wybranych przez osobę niepełnosprawną miejsc (sklep, ośrodek zdrowia, szpital, bank, urząd, ZUS itp.);
  • pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego (pomoc w myciu, ubieraniu, spożywaniu posiłków itp.);
  • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
  • asyście w czasie korzystania z dóbr kultury (np. muzea, kina, teatry, galerie sztuki) oraz
    w wydarzeniach sportowych i kulturalnych.

Usługi asystenckie świadczyć będą osoby posiadające kwalifikacje w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na powyższy Program Powiat Oświęcimski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wysokości 526 324,59 zł.

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, poniższe dokumenty:

1/ Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ‘’ – edycja 2023, załącznik nr 7 do Programu MRiPS

2/ klauzula informacyjna RODO do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 załącznik nr 12 do Programu MRiPS