Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy  z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i EDU SMART TRAINING CENTER LIMITED z Irlandii realizuje projekt  ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych pn.: „Level up- competensces  of the future”, numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624, dofinansowany przez Komisję Europejską. Projekt ma charakter   współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk i  będzie realizowany w okresie  24 miesięcy; rozpoczął się  1 listopada 2018r. a zakończy się 31 października 2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji  na realizację projektu wynosi 226 330,00 EUR.

Projekt ma na celu  opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie intensywnych działań upowszechniających w sektorze pomocy socjalnej. Wypracowane rezultaty służyć będą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodziny w obszarze ich kluczowych kompetencji tj. umiejętności stosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnozujących wspierających proces analiz i obserwacji w pracy z klientem. Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych pracowników sektora pomocy społecznej. Wypracowane narzędzia w ramach adaptowanej metody pozwolą na wyposażenie ich w podstawowe kompetencje wymagane na ich stanowiskach pracy, które do tej pory nie były ujednolicone i wypracowane. Głównym celem projektu jest  adaptowanie metody pracy Familly Star  z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, która jest stosowana przez pracowników sektora pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ta metoda jest całkowicie nieznana w Polsce i innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Umożliwienie jej wdrożenia i wypracowanie uniwersalnego zestawu narzędzi wraz z podręcznikiem ich użytkowania bezpośrednio  wpłynie na rozwój odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie w erze cyfrowej pracowników pomocy społecznej.  Zestaw wiedzy, umiejętności i narzędzi zaciągniętych z metody Family Star będzie stanowić dla pracowników kryteria w oparciu o które pracownik socjalny będzie mógł diagnozować rodzinę, ich członków oraz udzielić pomocy.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu:

 • innowacyjna metoda pracy z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej adaptowana do zastosowania w Polsce i innych krajach europejskich na podstawie doświadczeń brytyjskich i irlandzkich.
 • czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 20 osób każde, wyposażające przyszłych użytkowników w wiedzę na temat metody Family Star i umiejętności zastosowania opracowanych narzędzi w codziennej pracy,
 • szczegółowy opis metody w języku polskim i angielskim,
 • opracowany zestaw narzędzi dla użytkowników metody Family Star (szczegółowy opis narzędzi zawarty jest w opisie rezultatu pracy intelektualnej O2),
 • poradnik dla pracowników pomocy społecznej do pracy z rodziną w tym do narzędzi do diagnozy oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy w ramach programu FAMILY STAR,
 • międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu wspólnych innowacyjnych rozwiązań między partnerami w zakresie wsparcia edukacji pozaformalnej osób dorosłych.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia na zakończenie projektu:

 • raport z walidacji użyteczności adaptowanej metody w codziennej pracy użytkowników,
 • konferencja upowszechniająca opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu dla około 90-100 osób,
 • seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford dla około 40-50 osób,
 • seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Wicklow dla około 40-50 osób,
 • mailing upowszechniający rezultaty projektu – baza z min. 2000 rekordami (np. w formie newslettera), w tym rozesłanie do odbiorców i instytucji/organizacji pomocy społecznej z Polski, Irlandii i Wielkiej Brytanii ale również innych krajów europejskich (Niemcy, Bułgaria, Rumunia i inne).

Standard Metody Familly Star będzie zawierał:

 • Narzędzia ułatwiające samodzielną diagnozę posiadanych kompetencji i umiejętności pracowniczych, służące do określenia luk kompetencyjnych i dobór odpowiednich metod nauczania i ścieżki edukacyjnej,
 • Model pracownika pomocy społecznej – wykaz kompetencji, które powinien posiadać pracownik pomocy społecznej,
 • Edukacyjną Ścieżkę Rozwoju pracownika pomocy społecznej.
  Risk assesment – formularz bezpieczeństwa przed wizytą domową – dla pracownika (pracownik przed wizytą domową robi rozeznanie – telefonicznie na temat bezpieczeństwa przed odwiedzeniem rodziny w domu, np. czy sprawca przemocy jest w domu, czy w domu jest broń, kto mieszka w domu, czy na posesji jest pies czy inne zwierzęta, jaki charakter ma okolica. Cel: ocena ryzyka przed wizytą w domu klienta)
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z rodziną – diagnoza oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z osobą indywidualną – diagnoza oceny kwalifikowalności jednostki do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z dzieckiem – diagnoza oceny kwalifikowalności dziecka do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą
 • Modelowy wzór planu pracy z rodziną
 • Modelowy wzór plany pracy z osobą dorosłą
 • Modelowy wzór planu pracy z dzieckiem
 • Modelowy wzór planu pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą
 • Wzory oświadczeń rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się (zgoda na przetwarzanie danych, dzielenie się informacjami z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, lekarzem, policją oraz specjalistami związanymi bezpośrednio z sytuacją danej rodziny czy jednostki)
 • Diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina
 • Diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia pracownik
 • Wspólna diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina wspólnie z pracownikiem
 • Diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła
 • Diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej  – wypełnia pracownik
 • Wspólna diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła wspólnie z pracownikiem
 • Dokument służący dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się
 • Dokument  służący monitorowaniu funkcjonowania rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się
 • Dokument zasad współpracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie precyzuje, jak ma wyglądać współpraca asystenta rodziny z innymi podmiotami, w tym również z pracownikiem socjalnym. Art. 11 w/w. ustawy zaznacza rolę pracownika socjalnego w kierowaniu asystenta rodziny do rodziny wymagającej wsparcia)
 • Opinie do sądu w razie zaistnienia takiej potrzeby
 • Utworzenie jednolitego katalogu kompetencji i postaw pracownika pomocy społecznej i wdrożenie go w PCPR i podległym placówkom
 • Ocena pracownika przez klienta
 • Metoda Family Star pomoże inaczej spojrzeć na klienta pomocy społecznej poprzez odpowiednio skonstruowane formularze i pytania oraz ocenę pracownika przez klienta pomocy społecznej.  Jest metodą innowacyjną z uwagi na charakter wykorzystanych dokumentów oraz podejścia ”win – win”. Pracownik pomocy społecznej na równi z klientem muszą być tak samo zadowoleni z wykonanej pracy i stworzonego planu, aby nie doszło do poczucia dyskomfortu z wykonywanej pracy. Zapewni to skuteczne przezwyciężenie wypalenia zawodowego, które często dotyka pracowników tej branży.

Projekt jest komplementarny do projektu zrealizowanego w ramach działania 4.3 POWER przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” realizowany był w okresie 01.01.2017-31.12.2017.

Pierwsze warsztaty 25.05-30.05.2019 r.

W dniach 25-30 maja  20 pracowników pomocy społecznej z powiatu oświęcimskiego brało udział w pierwszym szkoleniu w Bradford w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus +  pn.: “ Level up- competences of the future “ – numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624. W projekcie biorą udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach i Brzeszczach,  Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku i Stowarzyszenia Szansa. Wśród uczestników są: pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzin, asystenci rodzin, opiekunowie, wychowawcy, psycholog, pedagog i kadra zarządzająca.

Podczas szkolenia  zostały opracowane standardy pracy i znormalizowane dokumenty dotyczące usług społecznych w  Polsce w oparciu o metody brytyjskie i irlandzkie, omówione zostało jak w UK tworzona jest  sieć pomocy  instytucjonalnej tzw. social serwisy. Pracowano nad   dostosowaniem metod pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnicy brali udział w szkoleniach w pracy z trudnym klientem, nauczyli się jak korzystać w pracy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Omówione zostały role w zespole oraz  brytyjskie i polskie  dobre praktyki, metody pracy w pomocy społecznej .Przeprowadzony został warsztat zarządzania czasem.

Tworzenie sieci pomocy przy udziale organizacji non-profit  w Wielkiej Brytanii jest ukierunkowane na cel, koncentruje się na tworzeniu, kultywowaniu i wykorzystywaniu relacji międzyludzkich oraz wolontariacie jako formie inicjacji do zawodu. Obecny model naszego projektu zakłada, że ​​na  funkcjonowanie sieci wpływają różne czynniki na poziomie indywidualnym, zawodowym i organizacyjnym, co prowadzi do zwiększonej widoczności, siły, wydajności pracy, organizacyjnego dostępu do informacji strategicznych i sukcesu zawodowego. Dostęp do informacji i kapitału społecznego proponuje się jako mechanizmy ułatwiające efekty sieciowania na wyniki. Wspólna praca daje więcej niż samodzielna praca! Więc proszę, połącz się z siecią! To naczelne hasła powodujące, że organizacje ze sobą współpracują a nie rywalizują. Omówione zostały również :diagnoza problemów w pomocy społecznej, problemy z nadmierną dokumentacją,  dokumentacja serwisowa i polityka  współpraca z klientem w UK.

Specjalne podziękowania dla  Pana Darryla Smitha z Rady Bradford, Karoliny Dybały z CNet, Sharata Hussaina z kościoła St Mary Magdalene za wsparcie i udział w naszym projekcie.

Drugie warsztaty 18.11-21.11.2019 r.

W dniach 18.11.2019 r.  do 21.11.2019r.  20 pracowników pomocy społecznej brało udział w drugim szkoleniu- Mobilność C2 w Bradford w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus + pn.: “Level up- competences of the future “– numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624. W projekcie biorą udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach i Brzeszczach, Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku i Stowarzyszenia Szansa. Wśród uczestników są: pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzin, asystenci rodzin, opiekunowie, wychowawcy, psycholog, pedagog i kadra zarządzająca.

20 pracowników pomocy społecznej przyleciało do Anglii  aby zdobyć umiejętności i przenieść najlepsze praktyki z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Powiatu Oświęcimskiego a następnie wypracowane wspólnie narzędzia promować i polecać w Polsce.

Całe założenia projektu opracowane  zostały wspólnie przez 3 partnerów (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie iw Oświęcimiu, Uk Butterflies i Edu Smart Training Centre Limited) i każdy z nich odgrywa ważną rolę w partnerstwie. Założenia projektu zostały wspólnie zaplanowane, a proces przygotowania zarówno planu działania, jak i diagnozy potrzeb oraz szczegółowej analizy problematycznej sytuacji został przeprowadzony w ścisłej współpracy.

Głównym celem projektu jest dostosowanie metody pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. FAMILY STAR, z której korzystają pracownicy sektora opieki społecznej w Anglii i Irlandii. Ta metoda jest całkowicie nieznana w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt zakłada umożliwienie jego wdrożenia i opracowania uniwersalnego zestawu narzędzi wraz z instrukcją ich użycia. Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w sektorze pomocy społecznej. Pomoże im to wspierać rodziny mające trudności z prawidłowym wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Kluczowe działania podczas mobilności C2

 • dzielenie się pomysłami
 • przegląd opracowanych materiałów w części projektu O2
 • testowanie opracowanych materiałów w O2
 • udostępnianie istniejących dokumentów, kwestionariuszy, dokumentów oceny, formularzy zgody, formularzy,
 • przegląd obecnych przepisów,
 • rozwój profesjonalnego prowadzenia umiejętności pracy
 • praca, testowanie i wdrażanie RTZ opracowane w ramach produkcji O2, w tym rozpoczęcie budowania modelu etycznego kodeksu pracownika socjalnego w Centrum HumayunislamBFD

Geneza niepełnosprawności, rozwiązania światowe, brytyjskie, irlandzkie na przykładzie działań urzędu wojewódzkiego Cansil w Bradford.

Ponadto Universytet w Bradford gościł nasze grupę na szkoleniu zakresu wymogów prawnych Brexit. Pracownicy pomocy społecznej w Polsce są przygotowani na powracających mieszkańców i profesjonalne udzielenie im pomocy.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Raport z 1 międzynarodowego spotkania projektowego  – wersja w języku polskim | 3 grudnia 2018r.

‘’Kick off meeting ‘’ 1 Spotkanie odbyło się w Oświęcimiu w Polsce dnia 3 grudnia 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Spotkanie miało na celu przedstawienie osób zaangażowanych w projekt, szczegółowe zaplanowanie prac w ramach projektu i ich przyporządkowanie do poszczególnych partnerów. Omówiono w dalszej kolejności zadania poszczególnych ekspertów i członków zespołu projektowego. Przedstawiono procedury zarządzania, komunikacji w projekcie i ryzyka – zaakceptowane przez Partnerów. Utworzono grupę na Whatsaap do komunikacji bieżącej. Utworzono wspólne dla Partnerów konto na Dropbox w celu wymiany informacji i materiałów.

W drugiej części spotkania został omówiony i wstępnie ustalony zakres merytoryczny projektu wraz z proponowanym podziałem zadań (O1-O4)

W spotkaniu wzięli udział wszyscy Partnerzy w tym 3 osoby z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 2 osoby z UK Butterflies LTD 2 osoby z EDU SMART Training Centre Limited oraz inne osoby zaangażowane w projekt.

Językiem spotkania był język angielski.

Raport z 2  międzynarodowego spotkania projektowego – wersja w języku polskim | 29 maja 2019r.

Drugie spotkanie międzynarodowe w Bradford w Wielkiej Brytanii. odbyło się dnia 29 maja 2019. Obecni byli wszyscy Partnerzy w tym 3 osoby z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 2 osoby z UK Butterflies LTD 2 osoby z EDU SMART Training Centre Limited oraz inne osoby zaangażowane w projekt.

Podczas spotkania omówiono także nowe prawo imigracyjne oraz możliwe trudności w realizacji projektu wraz z ryzykiem realizowania kolejnych wizyt w oparciu o nowe przepisy imigracyjne. Na spotkanie zaproszono eksperta, który odpowiedział na pytania dot. Brexit i wyjścia UK z UE w czerwcu 2019.

Podczas spotkania omówiono i podsumowano także trwającą mobilność C1. Spotkanie miało na celu szczegółową analizę efektów prac, ocenę adekwatności rezultatu. Został także zewaluowany sposób pracy i przyjęta metodologia Zgłoszono wstępne poprawki do O1, które będą wytyczały kierunek do dalszych prac.

Uzgodniono szablon produktów do O2 oraz sporządzono szczegółową listę produktów do wypracowania w późniejszej fazie projektu ze szczegółowym zakresem prac i wypracowanych materiałów.

W drugiej części spotkania omówiono założenia dla realizacji spotkania O2 oraz mobilności C2.

Wielka Brytania przedstawiła propozycję zaangażowania oraz zaproszenia do współpracy pozaformalnej w ramach projektu instytucji takich jak: Bradford Metropolitan District Council, City Hall, West Yorkshire Police, Immigration Section of local authroties, Univeristy of Bradford Wydział Prawa i zarządzania.

Powyższe instytucje będą dodatkowym uzupełnieniem dla materiałów wypracowanych w projekcie daje dodatkowe możliwości wymiany dobrych praktyk i poznania różnorodnych rozwiązań brytyjskich.

Ustalono, iż Lider projektu zwróci się do FRSE z prośbą i zapytaniem o możliwość odbycia wizyty studyjnej w jednej z wymienionych instytucji w celu wymiany dobrych praktyk i budowania sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Językiem spotkania był język angielski.

3 Spotkanie projektowe Irlandia. LEVEL | 7 listopada 2019r.

W dniu  7 listopada 2019r. w Dublinie odbyło się trzecie międzynarodowe  spotkanie projektowe, w ramach projektu ERASMUS + LEVEL UP: COMPETENCES OF THE FUTURE  akcji  KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA202 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. W spotkaniu brali udział Wice Starosta Paweł Kobielusz i dyrektor PCPR Renata Fijałkowska.

Spotkanie  miało na celu podsumowanie dotychczasowych efektów wdrażania projektu i przedstawienie wniosków z prowadzonego przez każdą z organizacji partnerskich monitoringu. Spotkanie  miało charakter roboczy – przedstawione zostały  raporty i sprawozdania z prac, za które odpowiedzialni są poszczególni partnerzy, zweryfikowane zostały przyjęte metody pracy, efektywność komunikacji i ryzyko. Spotkanie służyło  nie tylko ocenie merytorycznej strony wdrażanego projektu, ale też jego aspektów organizacyjnych i administracyjnych.

Spotkanie zostało  zorganizowane po zakończeniu prac związanych z wytworzeniem drugiego rezultatu pracy intelektualnej. Szczegółowo przeanalizowano efekty prac lidera i partnerów. Zespół dokonał  szczegółowej analizy dokumentacji, która będzie wdrażana w instytucjach pomocy społecznej w każdym z krajów partnerskich. Szczegółowo zostały zaplanowane kolejne warsztaty dla kadr pomocy społecznej, które odbędą się już w dniach 18.11.2019 – 21.11.2019r.

W spotkaniu wzięli  udział członkowie zespołów projektowych poszczególnych organizacji partnerskich:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,  UK Butterflies Ltd.,  EDU SMART Training Centre Limited.

4 Spotkanie projektowe | 2 czerwca 2020r.

Dnia 2 czerwca 2020r.  w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  odbyło się IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe  realizowane w ramach projektu  pn: „LEVEL UP- COMPETENCES OF THE FUTURE” realizowanego   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych : nr projektu : 2018-1-PL01-KA202-050624.

W spotkaniu uczestniczyło 4 ekspertów ze strony Lidera, organizacji przyjmującej: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.   Ze strony partnerów projektu UK-BUTTERFLIES LTD z Bradford w Wielkiej  Brytanii uczestniczyło 2 ekspertów i ze strony   EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED z Winclow w  Irlandii 2 ekspertów.

Renata Fijałkowska -Dyrektor PCPR otwarła  spotkanie przywitaniem i  przedstawieniem gości i gospodarzy spotkania oraz   przedstawiła plan spotkania. Omówione zostały warunki  realizacji projektu w sytuacji epidemii COVID-19 , została przeprowadzona  analiza ryzyka. Partnerzy wypracowali wspólnie  alternatywne sposoby realizacji działań związanych z uczeniem się , nauczeniem i szkoleniem.  Podsumowano ewaluację wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej oraz poddano ocenie wypracowane  rezultaty pracy intelektualnej  pod kątem ich skuteczności w codziennej pracy uczestników projektu i innych potencjalnych odbiorców. 0pracowano szczegółowy plan upowszechnienia rezultatów i zaplanane zostały  wydarzenia upowszechniające:

– Seminarium upowszechniające wypracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford

– Seminarium upowszechniające wypracowane rezultaty pracy intelektualnej w Wicklow,

– Konferencje upowszechniającą wypracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 lider z partnerami wypracowali plan działania z uwzględnieniem przedłużenia projektu o 2 miesiące.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej Partnerzy uczestniczyli w spotkaniu projektowym osobiście. Podczas spotkania zachowane zostały wszelkie zasady bezpieczeństwa z wykorzystaniem środków ochrony osobistej.

SEMINARIUM upowszechniające rezultaty projektu | 21 września 2020r.

SEMINARIUM upowszechniające rezultaty projektu LEVEL UP: COMPETENCES OF THE FUTURE FAMILY START-  narzędzia pracy dla pracowników wspierających osoby dorosłe w tym rodziny w ramach projektu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z miastem Bradford w Wielkiej Brytanii oraz partnerami projektu UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED z Irlandii – Międzynarodowe Certyfikowane Centrum Szkoleniowe DIALOG of Transformation ®  odbyło się dnia 21 września 2020   w  godzinach od  15:00 do 21:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury – OCK według planu:

15:00 – 15:30 Rejestracja na II seminarium LEVEL UP Comptetnces of the Future

15:30 – 16:00 Renata Fijałkowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Lider Projektu – Powitanie i zaprezentowanie publikacji i narzędzi FAMILY STAR – rezultaty projektu LEVEL UP  Erasmus +

16:00 – 16:30 Aleksandra Marcinkowska – FAMILY STAR – wykorzystanie dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej post BREXIT

Aleksandra Marcinkowska – Prezes zarządu Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego i Certyfikującego DIALOG of Transformation ® Polska, UK, Irlandia, doktorantka na wydziale prawa – prawo imigracyjne, teraputa, diagnosta, trener, szkoleniowiec

16:30 – 17:00 dr Piotr Czech –  ‘’Pracownik socjalny – kompetencje, umiejętności a emocje w pracy”

dr Piotr Czech – Specjalista pracy socjalnej z niespełna 17-to letnim doświadczeniem zawodowym (główne doświadczenie dotyczy pracy z osobami pozostającymi bez zatrudnienia). Od 2011r. wykładowca – nauczyciel akademicki, obecnie w: Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.   Od X 2018r doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) – rozprawa doktorska z zakresu etyki. Autor 14 artykułów naukowych oraz skryptu dla studentów kierunku studiów – praca socjalna i pedagogika.

17:00 – 17:15 Przerwa

17:15 – 18:00 Marta Grabek – Niekraszewicz – Temat: „Interdyscyplinarny system pomocy osobom pokrzywdzonym, świadkom, i osobom najbliższym”

Dyrektor Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – KRAFOS w Krakowie

19:00 – 19:30 – Renata Fijałkowska – zamknięcie wydarzeń

19:30 – 21:00 – Networking & Bankiet

W semianarium wzięło udział 85  uczestników krajowych przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z terenu całego kraju, edukacji, służb  mundurowych, przedstawicieli jednostek powiatowych, wojewódzkich i organizacji pozarządowych. W seminarium wzięło udział 5 przedstawicieli  z Wielkiej Brytanii i 5 przedstawicieli z Irlandii.

Ze względu na trudne warunki związane z zagrożeniem epidemiologicznym uczestnicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej.

REZULTAT O1 – PL

O1_1 FAMILY STAR- METHOD DESCRIPTION POLSKI
O1_1 Standaryzacja kompetencji asystenta rodziny PL
O1_2Standaryzacja kompetencji koordynatora rodziny PL
O1_3Standaryzacja kompetencji pracownika socjalnego PL
O1_4Ścieżka rozwoju zawodowego asystenta rodziny PL
O1_5 ścieżka rozwoju zawodowego koordynatora PL
O1_6Ścieżka rozwoju zawodowego pracownika socjalnego PL
O1_7Kompetencje zawodowe i interpersonalne asystenta rodziny PL
O1_8 Kompetencje zawodowe i interpersonalne pracownika socjalnego PL
O1_9 Kompetencje zawodowe i interpersonalne koordynatora rodziny PL

REZULTAT O1 – EN

O1_1 FAMILY STAR- METHOD DESCRIPTION
O1_1 LEVEL FAMILY STAR- METHOD DESCRIPTION
O1_1_1_Social Care Ireland
O1_1_2_UKProfessional Capabilities framework for Social Worker Filed
O1_1_3_Professional Capabilities framework for Social Worker Filed
O1_1_Social Care educational path Ireland
O1_2_1_UK_Framework_Socialwork
O1_2_2_UK_Framework_Social work assistant
O1_2_3_UK_Framework_FamilySupportWorker
O1_2_IRL_1_Framework_SocialWorker
O1_2_IRL_2_Framework_FamilySupportWorker
O1_2_IRL_3_Framework_SupportWorker
O1_3_1_social worker in Ireland_education path
O1_3_social CARE_path UK

REZULTAT O2 – PL

1 Scenariusz 1 LEVEL UP Rozwód PL
2 Scenariusz Level 2 ROZWÓD 2 PL
3 Scenariusz 3 Level rozwód 3 PL
4 Scenariusz Level Up choroba psychiczna 4_1 PL
5 SCENARIUSZ LEVEL PL Choroba psychiczna 4_2
6 SCENARIUSZ LEVEL PL Choroba psychiczna 4_3
7 SCENARIUSZ LEVEL PL Jak miło ponarzekać
8 SCENARIUSZ LEVEL PL Relacje w rodzinie
9 SCENARIUSZ LEVEL PL PRACA Z OSOBAMI ZE SKŁONNOŚCIAMI DO SAMOBÓJSTW – MYŚLI SAMOBÓJCZE
10 SCENARIUSZ LEVEL PL PRACA Z OSOBAMI ZE SKŁONNOŚCIAMI DO SAMOBÓJSTW – SAMOOKALECZENIA
11 SCENARIUSZ LEVEL PL PRACA Z OSOBAMI ZE SKŁONNOŚCIAMI DO SAMOBÓJSTW – NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC
12 Scenariusz Level Uzależnienia
Family Star ocena klienta i pracownika- finase PL
O12_ 12_ 12 family star – umiejętności życiowe ocena klienta
O2 1 Wywiad przed wizytą domową
O2 10 WYWIAD SZCZEGÓŁOWY DOTYCZY MAŁŻONKA, ZSTĘPNYCH LUB WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 103 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ
O2 11 WYWIAD DOTYCZY OSÓB LUB RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
O2 12 PLAN POMOCY I DZIAŁAŃ NA RZECZ OSOBY LUB RODZINY
O2 13 WYWIAD DOTYCZY OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC PIENIĘŻNĄ NA USAMODZIELNIENIE, POMOC PIENIĘŻNĄ NA KONTYNUOWANIE NAUKI_
O2 14 ANALIZA POTRZEB CUDZOZIEMCÓW – WYWIAD SZCZEGÓŁOWY
O2 15 WYWIAD SZCZEGÓŁOWY DOTYCZY WYWIADU O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
O2 16 WYWIAD DOTYCZY OSÓB I RODZIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU SYTUACJI KRYZYSOWEJ WYSTĘPUJĄCEJ NA SKALĘ MASOWĄ,
O2 2 Wywiad Środowiskowy
O2 3 KWESTIONARIUSZ RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO DOTYCZY OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
O2 3_3 diagnoza kwaifikowalnosci rodizny do pomocy
O2 4 WYWIAD Informacje o członkach rodziny SYTUACJA RODZINNA I MIESZKANIOWA
O2 4_4 diagnoza oceny kwalifikowalnosci dziecka do pomocy
O2 5 WYWIAD SYTUACJA ZAWODOWA
O2 6 SYTUACJA ZDROWOTNA RODZINY WYWIAD NA TEMAT ZDROWIA ORAZ UZALEŻNIEŃ
O2 7 PLAN POMOCY I DZIAŁAŃ NA RZECZ OSOBY LUB RODZINY
O2 8 PLAN POMOCY ZATWIERDZONY PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
O2 9 WYWIAD SZCZEGÓŁOWY DOTYCZY MAŁŻONKA
O2_1_1_1 formularz przed wizyta domowa
O2_10_2 zgoda rodzica
O2_10_3 oświędczenie założone na wniosek strony
O2_10_4. oświadczenie o przetwarzaniu danych
O2_12 diagnoza psychofizyczna dziecka
O2_12_ 11 family star – umiejętności życiowe ocena klienta i pracownika
O2_12_ 9family star – czas wolny ocena klienta
O2_12_10 family star – czas wolny ocena pracownika
O2_12_14 family star 1- zdrowie ocena klienta i pracownika
O2_12_1OPIS METODY FAMILY STAR 1
O2_12_3 family star – finanse ocena klienta
O2_12_4family star – finanse ocena pracownika
O2_12_5 family star 1- finanse ocena klienta i pracownika
O2_12_6 family star – zdrowie ocena klienta
O2_12_7 family star – zdrowie ocena pracownika
O2_13_13 dignoza potrzeb rodizny
O2_14_14 diagnoza potrzeb jednostki
O2_17_17 modyfikacja IPU
O2_18 MONITORING FUNKCJI RODZINY
O2_19 USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTEPCZEJ
O2_20 OPINIA DA SADU
O2_5 IPU
O2_8 plan pracy z dzieckiem
O2_8_1_modelowy wzor planu pracy z dzieckiem
O2_9_1 MODELOWY INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA (1)
02_12_ 8family star – zdrowie ocena klienta i pracownika
02_12_13family star – umiejętności życiowe ocena pracownika
02_12_2 TABELA WYNIKÓW

REZULTAT O2 – EN

1 Scenariusz 1 LEVEL UP Rozwód ENG
2 Scenariusz Level 2 ROZWÓD 2 ENG
3 Scenariusz 3 Level rozwód 3 ENG
4 Scenariusz Level Up choroba psychiczna 4_1 aNG
5 SCENARIUSZ LEVEL ANG Choroba psychiczna 4_2
6 SCENARIUSZ LEVEL ANG Choroba psychiczna 4_3
7 SCENARIUSZ LEVEL ANG Jak miło ponarzekać
8 SCENARIUSZ LEVEL ENG Relacje w rodzinie
9 SCENARIUSZ LEVEL ANG PRACA Z OSOBAMI ZE SKŁONNOŚCIAMI DO SAMOBÓJSTW – MYŚLI SAMOBÓJCZE
10 SCENARIUSZ LEVEL ANG PRACA Z OSOBAMI ZE SKŁONNOŚCIAMI DO SAMOBÓJSTW – SAMOOKALECZENIA
11 SCENARIUSZ LEVEL ANG PRACA Z OSOBAMI ZE SKŁONNOŚCIAMI DO SAMOBÓJSTW – NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC
12 Scenariusz Level Uzależnienia ANG
O2_4_1_Self Certification UK_1
O2_4_2_ UKB Questionnaire
O2_6_1_UK_Carers Simple Assessment
O2_6_10_UKB standards-proficiency-social workers
O2_6_2_UK_risk-assessment-and-policy-template
O2_6_3_UKB_Individual_Parent_Registration_Form
O2_6_4_UKB standards-proficiency-social workers
O2_6_5_UKB Supporting newly qualified social workers
O2_6_6_UKB_ PCF CHART update 10-9-18
O2_6_7_UKB_Understanding misconduct in a social work context
O2_6_8_UKB The referral of social workers to the GSCC
O2_6_9_UKB_ The Social Care Register
O2_7_1_UK_Aggression theory – SOCIAL THEORY UK
O2_7_2_UK_Pedophilia theory essay word
O2_7_3 Self Care Level
O2_7_4_UK 1.2.LEVEL FAMILY START INTERPERSONAL Skills for Social Care Workers and Social Workers
O2_7_5_UK_Conduct of work Social Workers
O2_7_5_UK_Family Health Needs Assessment Form
O2_7_6_UK_Family Health Needs Assessment Form
O2_7_7_UK_Interpersonal Skills UK & IRL
O2_7_8_UK_Interpersonal Skills UK & IRL
O2_7_9_UK_consent-letter_lettre-consentement-eng
O2_UKB_7_1_The-Self-Care-Project-worksheets 30 days UKB

REZULTAT O3

https://pcproswiecim.pl/wp-content/uploads/2020/07/PPT-17.06.20.pdf