PROGRAM ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024

Wartość finansowania 754 290,00 zł

Całkowita wartość zadania 754 290,00 zł

Powiat oświęcimski przystąpił do rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, czyli usług mających poprawić jakość życia osobom
z niepełnosprawnościami .

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz do dzieci niepełnosprawnych, które w orzeczeniu o niepełnosprawności spełniają łącznie wskazania zawarte w pkt. 7 i 8 orzeczenia (dziecko wymaga stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz wymaga stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji).

Program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i uczestniczenia w życiu społecznym, co będzie skutkowało zwiększeniem szans osób z niepełnosprawnościami  na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystencji osobistej polegać będą na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia w tym:

  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania,
  • wsparcia  uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą  świadczyć będą osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie  zamieszkującymi z uczestnikiem.
Asystenci winni posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji  w następujących kierunkach:
– asystent osoby niepełnosprawnej,
– opiekun osoby starszej,
– opiekun medyczny,
– pedagog,
– psycholog,
– terapeuta zajęciowy,
– pielęgniarka,
– siostra PCK, 
– fizjoterapeuta,
– lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Osoby niepełnosprawne same mogą wskazać  asystenta osobistego. W przypadku braku takiego wskazania asystenta wskaże realizator Programu czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.

Na  realizacje Programu Powiat  Oświęcimski  otrzymał dofinansowanie  z Funduszu  Solidarnościowego wysokości 739 500 zł, co pozwoli na udzielenie wsparcia 46 osobom niepełnosprawnym.


W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu ul. Bema 4 poniższe dokumenty: