(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Erasmus+ Grow it up!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa realizuje projekt ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne pt.: „ Grow it up- competences and framework for social system youth workers” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ma charakter innowacyjny będzie realizowany w okresie 24 miesięcy; rozpoczął się 1 września 2018r. a zakończy się 31 października 2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację projektu wynosi 243 808,00 EUR. Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kompetencji osób pracujących z młodzieżą- wiedzy i umiejętności kadry. Głównym celem projektu jest dopasowanie i zaimplementowanie czterech brytyjskich metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społeczne, ich wdrożenia w Polsce i innych krajach europejskich. Zmiany sposobu edukacji osób dorosłych koncentrują się wokół rozwiązań zmierzających do wspierania procesu uczenia się w naturalnym środowisku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie też program szkoleniowy dla każdej z metod, służący wyposażeniu pedagogów, psychologów oraz osób pracujących z młodzieżą w wiedzę na ich temat i kompetencje umożliwiające ich wykorzystanie w środowisku pracy. Wypracowane metody i narzędzia, będą walidowane podczas codziennej pracy. Założenia projektu zostały opracowane jako odpowiedź na problemy, z jakimi borykają się pracownicy w swojej pracy z młodzieżą. Każdy z nich zajmuje się pracą z młodymi ludźmi wymagającymi szczególnego podejścia i wrażliwości. Młodzież objęta działaniami projektu to grupa 70 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Praca z nią wymaga ciągłego podnoszenia kalifikacji oraz wprowadzania nowych metod i narzędzi. Szczególnie ważne więc jest, aby wychowawcy i opiekunowie, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą doskonalili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje. W Wielkiej Brytanii UK BUTTERFLIES udoskonala i tworzy narzędzia oraz metody, które z powodzeniem są wykorzystywane w krajach UE, w tym również w Polsce. Kilka z nich zostało już zastosowanych w pracy placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – między innymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach wspólnego projektu współpracy ponadnarodowej wdrożonego w ramach Działania 4.3 POWER jego uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętność stosowania w praktyce sześciu brytyjskich metod wsparcia podobnych grup docelowych: Family Links, Speakeasy, Talking Teens, Freedom, Friendship i Nuturing Programme). Ponieważ wdrożenie w codziennej pracy z młodzieżą metod brytyjskich okazało się trafne, na etapie przygotowywania założeń przedstawianego projektu zbadano dalsze potrzeby szkoleniowe kadry i wybrano cztery kolejne metody, które zostaną zaadaptowane do wdrożenia w Polsce i innych krajach europejskich:

1. SELF-STARTING: Metoda zakłada postrzeganie „problematycznych’’ zachowań jako oznaki tego, że młoda osoba doświadcza nadmiernego stresu. Skupia się na pracy z dzieckiem lub młodym człowiekiem, który jest impulsywny, agresywny, wycofany, wybuchowy, ma trudności z regulacją emocji, często doświadcza kryzysów emocjonalnych lub ma zmienne nastroje, nie umie znosić frustracji, poddaje się przy najmniejszych przeszkodach, ma problemy ze skupieniem uwagi albo ignorowaniem rozpraszających je bodźców i kłopoty z radzeniem sobie z relacjami lub odczuwaniem empatii. Uczy jak określić, co stanowi stresory dla konkretnej osoby i w jaki sposób opiekunowie, nauczyciele lub terapeuci mogą je zredukować. Następnym krokiem jest nauczenie młodego człowieka samodzielnego radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami. To nauka przerwania błędnego koła stresu, które wymyka się spod kontroli.

2. CALMFULNESS: metoda zakłada naukę poprawnego oddychania, technik relaksacji, technik uwalniania emocji stwarza możliwość kształtowania własnego stanu emocjonalnego dzięki świadomemu wykorzystaniu odpowiednich technik relaksacji. Ważną rolę w tym procesie odgrywa także eliminacja bądź ograniczenie czynników stresogennych za pomocą różnorodnych technik relaksacyjnych i pracy z ciałem.

3. TIC-TAC: metodą zakłada wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu integracji grupy, komunikacji, postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na grupę. Metoda wyposaża jej użytkowników w wiedzę na temat mediacji rówieśniczej, postaw młodzieży, akceptacji inności, samoakceptacji, rozwiązywania konfliktów. Jej użytkownicy będą potrafili podejmować się funkcji mediatora.

4. BE SMART: metoda zakłada naukę umiejętnego przekształcenia destrukcyjnych przekonań na wspierające. Zakłada odszukanie w sobie potencjału, samoakceptacji oraz mądrego polubienia siebie. Kładzie nacisk na poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron bazowania na zasobach, sposobach pozbywania się barier w działaniu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, a co za tym idzie nabycie takich umiejętności, które pozwolą zaspokoić potrzeby, by funkcjonowanie w społeczeństwie było łatwiejsze.

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym w skali co najmniej europejskiej. Zaangażowanie międzynarodowych ekspertów pozwoli na opracowanie produktów, które będą mogły być użytkowane w każdym europejskim państwie i opracowanie produktów użytecznych dla użytkowników bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej sytuacji gospodarczej ma ogromne znaczenie. Ważnym założeniem projektu jest wzajemność korzyści, wymiana dobrych praktyk. Wdrożenie zaplanowanych działań nie będzie opierało się jedynie na przeniesieniu brytyjskich metod do Polski, ale też ich przetestowanie na szerszej grupie niż tylko młodzież brytyjska, wypracowanie uniwersalnych rekomendacji do zmiany, korekt modeli (opartych na doświadczeniu w pracy z ich wykorzystaniem zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii) i opracowanie skorygowanych, uniwersalnych modeli pracy z młodzieżą wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym gotowych do wdrożenia w dowolnym kraju europejskim. Metody w kształcie wykorzystywanym obecnie cechuje niski poziom uniwersalności ze względu na charakteryzujące je wysoki stopień zależności kulturowych i społecznych. Są stosowne jedynie w Wielkiej Brytanii i w obecnym kształcie nie mogą być szerzej wykorzystywane. Projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez założenia współpracy ponadnarodowej. Opierał się będzie na ścisłej współpracy przez cały okres wdrażania. Współpraca obejmowała już etap przygotowawczy – założenia przedstawianego projektu zostały przygotowane wspólnie. Założeniem projektu jest wzajemne uczenie się w ramach współpracy ponadnarodowej, które jest jednym z najważniejszych celów podjętej współpracy.

Dnia 22 października odbyło się 1 międzynarodowe spotkanie projektowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji non profit UK BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii, Fundacji FERI z Krakowa oraz PCPR wraz z ekspertami pracującymi na co dzień z młodzieżą i znającymi ich potrzeby rozwojowe. Omówione zostały pierwsze z wypracowanych materiałów, m.in. opis metody SELF-STARTING, kwestionariusz do przesiewowego badania poziomu i rodzaju stresu u młodzieży, karty pracy. Na podstawie przeprowadzonych analiz trudności szkolnych i społecznych u młodzieży, zdefiniowano obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę w przygotowaniu narzędzi do pracy dla specjalistów i do szkoleń. Materiały wypracowane w trakcie projektu mają spełnić rolę wspierającą dla pedagoga, psychologa i wychowawcy, dlatego będą prowadzone na bieżąco konsultacje narzędzi, zostaną wprowadzone do nich zmiany zgodnie z sugestiami odbiorców.

Więcej informacji

W dniach 2- 7 luty 2019r. odbyły się pierwsze warsztaty edukacji alternatywnej do metody Self Starting, które powstały w ramach projektu pn.:  ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,  UK- BUTERFLIES LTD, Fundację  Edukacji Rozwoju i Innowacji FERI w ramach programu Erasmus +.

W warsztatach w Wielkiej Brytanii wzięło udział 12 osób – pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu, Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. Są to osoby, które na co dzień  pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym .

W trakcie warsztatów odbyły się analizy zastosowań metod do konkretnych case study z Polski, Wszystkie wnioski, rekomendacje i wypracowane rozwiązania zostały  przeanalizowane przez ekspertów projektu i włączone do rezultatu projektu  w odpowiednim kształcie. Taka wymiana doświadczeń, praktyk, problemów i wspólne dopracowywanie rozwiązań urealnia możliwość
stosowania metod w różnych środowiskach.

Podczas pracy z metodą SELF-STARTING uczestnicy  uczyli się postrzegania „problematycznych’’ zachowań jako oznaki tego, że młoda osoba doświadcza nadmiernego stresu.  Omówione zostały sytuacje ekspozycji np. podczas wystąpień publicznych, relacji w grupie na których  osoba pracująca z młodzieżą skupia się w  pracy z dzieckiem lub młodym człowiekiem, który  może być  impulsywny, agresywny, wycofany, wybuchowy, ma trudności z regulacją emocji, często doświadcza kryzysów emocjonalnych lub ma zmienne nastroje, nie umie znosić frustracji, poddaje się przy najmniejszych przeszkodach, ma problemy ze skupieniem uwagi albo ignorowaniem rozpraszających je bodźców i kłopoty z radzeniem sobie z relacjami lub odczuwaniem empatii.  Uczestnicy uczyli się  jak określić, co stanowi stresory dla konkretnej osoby i w jaki sposób opiekunowie, nauczyciele lub terapeuci mogą je zredukować. Następnym krokiem było  ćwiczenie jak  nauczyć młodego człowieka samodzielnego radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami. Uczestnicy brali udział w dodatkowym szkoleniu z cyberprzemocy prowadzonym przez funkcjonariusza Policji z Yorkshire. Zostały omówione nowe zagrożeni w sieci, metody przeciwdziałania im i kierunek pracy z młodym człowiekiem.

W ramach programu Self Starting powstały 4 scenariusze do pracy z młodzieżą wraz z indywidulanymi i terapeutycznymi kartami pracy:

  • „ Jak pokonać lęk związany z grupą poprzez budowanie pewności siebie”
  • „ Jak pokonać lęk związany z wystąpieniami publicznymi”
  • „ Przemoc rówieśnicza”
  • „ Relacje rówieśnicze”

Uczestnicy na zakończenie warsztatów otrzymali certyfikaty i materiały do prowadzenia zajęć.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu:
• 4 innowacyjne metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie,
• 4 czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 12 osób pracujących z młodzieżą wykluczoną społecznie, każde wyposażające przyszłych użytkowników w wiedzę na temat metod i umiejętności ich zastosowania w codziennej pracy z młodzieżą,
• 4 szczegółowe opisy metody w języku polskim i angielskim,
• 16 przykładowych scenariuszy zastosowania metod w różnych sytuacjach problemowych w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie,
• 4 programy szkoleniowe dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów i opiekunów młodzieży • zagrożonej wykluczeniem społecznym i wykluczonej społecznie,
• 4 zestawy multimedialnych materiałów edukacyjnych (ćwiczenia, zadania, karty pracy, prezentacje multimedialne i inne),
• 120 indywidualnych kart pracy,
• 80 kart terapeutycznych.
• 4 międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia na zakończenie projektu :

• 1 raport z walidacji użyteczności opracowanych metod w codziennej pracy użytkowników,
• 1 konferencja upowszechniająca opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu dla około 90-100 osób (w tym osób pracujących z młodzieżą jak pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i inne),
• 1 seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford dla około 40-50 osób, (w tym osób pracujących z młodzieżą jak pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i inne),
• Publikacja gotowych narzędzi,

Projekt jest komplementarny do projektu zrealizowanego w ramach działania 4.3 POWER przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” realizowany był w okresie 01.01.2017-31.12.2017.

Opracowane metody będą miały charakter innowacyjny w wymiarach:

1.Grupy docelowej – konieczność wsparcia metodologicznego grup terapeutów, nauczycieli i opiekunów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym jest w dalszym stopniu niedostatecznie podkreślana.

2. Problemu – dotychczas stosowane metody nie uwzględniały w wystarczający sposób uwarunkowań biologicznych i emocjonalnych młodzieży. Z tego powodu zdecydowano o wyborze właśnie tych metod do udoskonalenia i adaptacji, w których te aspekty są szczególnie istotne.

3. Metod – metody, które zaplanowano do udoskonalenia i adaptacji w ramach projektu, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii nie są wykorzystywane w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w Europie. Jej elementy są stosowane przez wąskie grono specjalistów.

Numer projektu 2018-1-PL01-KA205-050049

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu wraz z Partnerami,  Organizacją non profit z Wielkiej Brytanii UK-BUTTERFLIES LTD i Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa  28 lutego 2019r. zakończyła  prace nad pierwszą metodą SELF-STARTING.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +.

Metoda zakłada postrzeganie „problematycznych’’ zachowań jako oznaki tego, że młoda osoba doświadcza nadmiernego stresu. Skupia się na pracy z dzieckiem lub młodym człowiekiem wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczy jak określić, co stanowi stresory dla konkretnej osoby i w jaki sposób opiekunowie, nauczyciele lub terapeuci mogą je zredukować. Następnym krokiem jest nauczenie młodego człowieka samodzielnego radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami. Zaangażowanie krajowych i międzynarodowych ekspertów pozwoliło na opracowanie produktów, które będą mogły być użytkowane w każdym europejskim państwie i opracowanie produktów użytecznych dla użytkowników bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej sytuacji gospodarczej ma ogromne znaczenie.

Trwa testowanie na szerszej grupie młodzieży wypracowanych narzędzi do metody Self Starting :1 szczegółowy opis metody w języku polskim i angielskim, 4 przykładowe scenariusze w sytuacjach problemowych w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie pn.:

  • „Jak pokonać lęk związany z wystąpieniami publicznymi”
  • „Przemoc rówieśnicza”
  • „Relacje rówieśnicze”
  • „Komunikacja w grupie „

1 program szkoleniowy dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów i opiekunów młodzieży
1 zestaw multimedialnych materiałów edukacyjnych (ćwiczenia, zadania, karty pracy, prezentacje multimedialne i inne),
30 indywidualnych kart pracy,
20 kart terapeutycznych.
Prezentowane narzędzia są fazie testowania a co za tym idzie mogę ulegać zmianom w zależności od opinii użytkowników. Mają mieć charakter praktyczny i pomocowy w codziennej pracy z młodym człowiekiem. Pod linkiem można bezpłatnie pobrać publikowane materiały.

2 Międzynarodowe spotkanie projektowe w Bradford

Dnia 29 marca 2019 roku w Bradford odbyło się 2 międzynarodowe spotkanie ekspertów w projekcie ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne pt.: „ Grow it up- competences and framework for social system youth workers” . Organizatorem spotkania był partner projektu, organizacja non profit UK-BUTTERFLIES LTD Z Wielkiej Brytanii. Liderem projektu jest Powiat Oświęcimski a realizatorem działań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

W spotkaniu z ramienia Lidera brali udział, Starosta Powiatu Oświęcimskiego – Marcin Niedziela i wice Starosta Powiatu Oświęcimskiego – Paweł Kobielusz a także odpowiedzialna za prowadzenie i wdrożenie efektów dyrektor PCPR w Oświęcimiu – Renata Fijałkowska oraz ekspert- Anna Maj. W spotkaniu czynny udział brali przedstawiciele partnera z Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa ekspert Magdalena Stusińska- Krywalska i iwona Serafin oraz gospodarzy UK- Butterflies Ltd. – Saeed Younas Managing Director , Dominika Marcinkowska Projekt Coordinator, Joanna Maslajek Chief Executive Director, Savannah Betridge expert project.

Na spotkaniu omówione zostały produkty z pierwszego etapu realizacji projektu Self Starting , czyli scenariusze do pracy z młodzieżą, indywidulane karty pracy, terapeutyczne karty pracy i inne narzędzia do pracy z młodzieżą dla specjalistów. Omówione też zostały wyniki ankiet ewaluacyjnych po przeprowadzonych pilotażowych warsztatach z młodzieżą. Ich potrzeby oraz metody i zakres tematyczny jakich oczekują adresaci narzędzi. W trakcie spotkania została omówiona tematyka kolejnych narzędzi do części Calmfulness, podzielone zostały zadania pomiędzy lidera a partnerów. Ważną częścią spotkania było przeprowadzone przez funkcjonariuszy okręgu Yorkshire ds. cyberprzestępczości szkolenie dla uczestników jakie prowadzone są dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą na terenie Wielkiej Brytanii. Treści szkolenia są oparte na wiedzy i doświadczeniu funkcjonariuszy w walce z cyberprzestępczością dzieci do dzieci i dorosłych do dzieci. Zwrócona została uwaga na konieczność edukowania specjalistów, rodziców i dzieci. W trakcie spotkania został zaplanowany harmonogram drugiego szkolenia dla trenerów, jakie są realizowane do tego działania. Szkolenie odbędzie się w lipcu 2019r. dla grupy 12 osób, pracowników jednostek pomocy społecznej i edukacji z terenu powiatu oświęcimskiego.

2 szkolenie w Bradford

W dniach  3 do 6 lipca 2019r. odbyły się 2 warsztaty wyjazdowe  do metody  CALMFULNESS w ramach projektu  pn: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowane   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, nr projektu 2018-1-PL01-KA205-050049.

 Warsztaty były  zorganizowane   w ramach działania C2 w Bradford -Wielka Brytania,  trwały  4 dni (po 8 godzin każdego dnia, oraz 2 dni podróży) w dniach 2 – 7 lipiec  2019r.

W warsztatach wzięła stała grupa 12 osób – wychowawców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli i pedagogów pracujących na co dzień z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kętach, Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu, PZ nr 10 w Kętach . Każdy z uczestników to przedstawiciel (pracownik, współpracownik) organizacji wnioskującej PCPR i  partnera – Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji. Każdy z nich jest potencjalnym użytkownikiem wypracowanej metody.

Uczestnicy zostali przeszkoleni w ramach krótkiego programu szkoleniowego z jego stosowania i użytkowania scenariuszy Calmfulness  do pracy z lękiem , które powstały w ramach projektu. Uczestnicy w trakcie projektu nabyli wiedzę na temat  funkcji lęku i zaburzeń lękowych, lęku społecznego, fobii szkolnej, podnieśli umiejętności praktyczne w zakresie radzenia sobie z lękiem,  nauczyli się rozpoznawać objawy lękowe i skutecznie im przeciwdziałać za pomocą metod i technik relaksacyjnych, oddechowych , wyobrażeniowych, wzrosła ich umiejętność pracy z młodzieżą mającą trudności komunikacyjne w grupie oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, poznali metod autoprezentacji, znają   znacznie gestów i mowy ciała w stresie. Uczestnicy nauczyli się postrzegać „ problematyczne” zachowania jak oznaki niepokoju, stresu lub strachu. Omawiane były sytuacje podczas rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, konfliktu w grupie, fobii szkolnej. Uczestnicy dowiedzieli się jak określić czynniki stresogenne dla konkretnej osoby, jak mogą je zmniejszyć i nauczyć młodzież metod samoregulacji.

Wszystkie wnioski, rekomendacje i wypracowane rozwiązania zostały  przeanalizowane przez ekspertów projektu i włączone do rezultatu O2 w odpowiednim kształcie. Taka wymiana doświadczeń, praktyk, problemów i wspólne dopracowywanie rozwiązań urealnia możliwość stosowania metod w różnych środowiskach.

Podczas warsztatów zapewnione zostały materiały szkoleniowe oraz catering dla każdego uczestnika. Przedstawiona też została  ścieżka dostępu do wszelkich wypracowanych w ramach projektu produktów (zarówno w języku angielskim jak i polskim) – każdy zainteresowany będzie mieć do nich wolny dostęp, bez żadnych ograniczeń, zostały zaprezentowane ostateczne materiały do metody O1  Self Starting. Sala szkoleniowa była  wyposażona w niezbędny sprzęt do tego typu szkoleń (rzutnik, flipchart, laptop, pisaki, duże kartki, kartki post-it, oraz inne edukacyjne narzędzia niezbędne do testowania metod.y Uczestnicy szkoleń na koniec 4 dniowego warsztatu otrzymali 2 certyfikaty. Każdy uczestnik będzie  miał możliwość konsultacji z ekspertami projektowymi zastosowań i kierunków działań w trakcie wdrażania metody O2 w praktyce w pracy własnej z młodzieżą przez cały czas trwania projektu, a także 3 miesiące po zakończeniu projektu (konsultacje follow up – online).

Uczestnicy wzięli udział w dodatkowym szkoleniu na temat równości i różnorodności prowadzonym przez Darryla  Smitha z Bradford Metropolitan District , odwiedzili The Good Shepard Centre – centrum pomocy rodzinie, zwiedzali historyczną część Ratusza wraz z więzieniem z XVII WIEKU, Sądem dla dzieci i dorosłych oraz Izbą Lordów. Na terenie Ratusza odbyło się spotkanie z bezdomnym obywatelem Jamajki, który przybliżył  grupie problem ludzi bezdomnych różnych narodowości  na terenie UK.

III Międzynarodowe spotkanie projektowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu było organizatorem  III Międzynarodowego   Spotkania  Projektowego  w ramach projektu    pn: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowanym   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne NR PROJEKTU : 2018-1-PL01-KA205-050049

Spotkanie było zorganizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z udziałem Zarządu  Wice Starosty Pawła Kobielusza i Członka Zarządu Teresy Jankowskiej. Było  poświęcone dyskusji na temat  roli i znaczenia partnerstwa międzynarodowego  w procesie budowania kapitału społecznego, rozwijania współpracy oraz wymiany doświadczeń, było szansą   podjęcia dyskusji nad rozwiązaniami    węzłowych   problemów społecznych  w obszarach: cyberbezpieczeństwa, cyberprzemocy, hate crime, przemocy domowej i problematyki Brexitu, prawdopodobnych deportacji a tym samym konieczności przygotowania służb społecznych na terenie PL do pracy z klientem. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się  z działaniami prowadzonymi na terenie powiatu przez Policję,  Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu oraz Okręgowy Ośrodek dla Osób poszkodowanych Przestępstwem w Krakowie z Lokalnym Punktem w Oświęcimiu   i podjęcie dyskusji w kierunku szukania rozwiązań systemowych  w obszarach  :  Edukacji systemowej  na temat cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy, przeciwdziałania wykluczeniu  społecznemu – działania na rzecz równości płci, narodowości, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przestępczości nieletnich, programów profilaktyczno- edukacyjnych.

W spotkaniu brali udział zaproszeni goście : Adam Taylor  i Munir Akhtar  z policji w West Yorkshire, Mark Waite  i Daryll Smith z Rady  i okręgu miasta Bradford w Wielkiej Brytanii, Aleksandra Marcinkowska  i Helen  Houlbrook expertci z UK Butterfly LTD organizacji partnerskiej i Iwona Serafin z FERI organizacji partnerskiej z Krakowa.

Podzieli się strategiami, modelem działania, zwrócili uwagę na  różnice kulturowe.

Wnioskiem ze spotkania są planowane wizyty międzynarodowe  i budowanie wspólnej strategii w edukowaniu, profilaktyce  oraz skuteczne  reagowanie na działania przestępcze.

CALMFULNESS

TIC TAC

BE SMART

Dbam o siebie - pobierz publikacje
Wielkość czcionki
Kontrast